Kyrkoreservatet Lillån är nu invigt!

Idag invigdes Växjö stifts nya kyrkoreservat Lillån som sträcker sig från Vidablicksvägen hela vägen ner till Lillån. Från Vidablicks sida är vi tacksamma för att Växjö stift långsiktigt skyddar ytterligare en del i vårt närområde.

Invigningen skedde i strålande försommarväder och själva invigningen förrättades av biskop Fredrik Modéus.

Vi ca 100 personer som närvarade fick uppleva ett omväxlande program med flera intressanta gäster bland annat berättade Mattias Magnusson, Växjö stift, om Lillån och om kyrkoreservat i allmänhet:

Svenska kyrkan är, genom prästlönetillgångarna, en av landets största förvaltare av skog. Genom att inrätta kyrkoreservat kan Svenska kyrkan skydda värdefulla naturtyper och biologiska värden. Förvaltningen av Svenska kyrkan, Växjö stifts kyrkoreservat sker enligt Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Det innebär ett långsiktigt ansvar för att bevara skapelsens resurser och att skydda miljön. Till kyrkoreservaten är alla välkomna för rekreation, friluftsliv och för att upptäcka spännande och vackra naturmiljöer.

Lillån är särskilt värdefull för fisk och natur då det är ett av få naturliga vattendrag som mynnar ut i Vättern. Lillån hyser en stam av storvuxen öring, harr och flodnejonöga. Fåglar och däggdjur såsom strömstare, forsärla, häger och bäver finns också i området. Tillgängligheten i kyrkoreservatet är god och många stigar går genom skogen. Skogen domineras av tallskog, en del träd med en ålder av 130 år. Träden växer på sandsediment med underväxt av rönn, hassel och brakved.

Daniel Claesson berättade om KFUM och Vidablicks verksamhet, kommunen om den nya våtmarksreningen för avloppsvattnet och sportfiskarna berättade om sina olika projekt för fiskarna i Lillån.

Därefter blev vi bjudna på fika och en del aktiviteter i det nya reservatet.